Đội ngũ giáo viên trường Mẫu giáo Tuổi Thơ có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. 

        Trường có 20 giáo viên / 10 lớp. Trình độ chuyên môn của giáo viên đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn đạt 65%. Qua các đợt kiểm tra của Phòng GD&ĐT, giáo viên đều được đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên.